Категория: За Нас

Информация за сдружението

Становище на СБПБ по Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

Становище на СБПБ по Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

ДО 

г-н Явор Гечев, Министър на земеделието

г-н Георги Събев, Заместник-министър на земеделието

И експертната група по работата върху 
Проект
на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по
интервенции за подпомагане на площ и за животни

При МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ

От СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ
(СБПБ)
– ЮЛНЦ, вписано в РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 204968338, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област
Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.
„П.Ю.Тодоров”№3А,  електронна поща: sdr_biopro@abv.bg,  с управител ИСКРЕН ГЕОРГИЕВ МУТАФОВ, ЧРЕЗ 
юрк. ДИАНА СТОЙНОВА ПЕТКОВА,
адрес за кореспонденция и връчване на книжа: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.
„Мармарлийска”№ 8,  ел.поща: di_petkova@b-trust.orgdiana.petkova69@gmail.com , тел.: 0878 648 361

УВАЖАЕМИ г-н МИНИСТЪР, г-н ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР, г-жи/г-да Експертен екип, съставители на Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

Възложено ми е от членовете-биологични пчелари да изпратим от името на СБПБ възражение по отношение текстовете в чл.9., ал. 2, т.6, на Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, а именно:

(2) При заявяване за подпомагане на интервенции в чл. 1, кандидатите не могат да заявяват едни и същи парцели по:

6. интервенцията в т. 37 и по интервенцията в т. 40;

Не откриваме мотиви за такава преценка в
Доклада(Проект) на Заместник-министъра на земеделието, поради което смятаме, че не е
резонно според заложеното в тази точка  да не можем да заявим биологично
пчеларството заедно с опрашването, дори смятаме, че в това не се съдържа
никаква житейска логика, тъй като става дума за съвсем различни ангажименти, т.е.
ангажиментът, който поемаме е различен по двете мерки, целите също са различни и
недоумяваме как това нещо не е съобразено.

Доколкото ни е известно при обсъждания в
работни групи наши представители са навели аргументи в тази посока срещу такава
на практика рестрикция, но въпреки това този подход е възприет и става ясно, че
ако в този вид се приеме, то сектор Биологично пчеларство е поставен в много
неравностойно положение спрямо останалите стопани, ограничени да заявяват
подпомагане само по една интервенция.

Видно от Стратегическия план в частта за
Биологично пчеларството и за Опрашване става дума за съвсем различни
интервенции. Не намираме  основание
биологични пчелари, чийто пчелини са в планински район или в Натура 2000 да не могат
да участват и за подпомагане и по интервенцията, касаеща опрашването. Още
повече, че изначално биваме ограничени за подпомагане на база брой пчелни
семейства – до 250 бр. за подпомагане по интервенцията Опрашване, което постави
в много неизгодна и неконкурентна среда най-устойчивите биологични пчелни стопанства,
с наети работници. Второ – в тези пчелини, които са разположени в Натура 2000 и
в планински райни нима не се осъществява опрашване от пчелните семейства?!

Ø   Извадка от Стратегическия план за II.А.12.
– Насърчаване на естественото опрашване 
–  Потребности, обхванати от интервенцията – описание „Подобряване на опрашителния
потенциал на екосистемите и наличието на подходящи растения”, код: П.6.8., като ниво на Определяне на приоритети на равнище
стратегическия план по ОСП
– посочено в ОСП като „МНОГО ВИСОК”

„Национална стратегия за адаптация
към изменението на климата и План за действие са
изследвани рисковете от изменението
на климата и уязвимостта, които засягат широк
кръг икономически сектори.
Рисковете в сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ са тясно свързани с уязвимостта и оценките на риска в други сектори
поради универсалния характер на
екосистемните услуги, които се използват във всички сектори.
Опрашването и контрола на вредителите и болести са от съществено значение за осигуряването на земеделски култури. Ключовите заплахи за други сектори от загуба на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните
услуги включват загуба на добиви в
селското стопанство поради спад в опрашването, намаляване контрола на вредителите и болестите, загуба на регулиращи
екосистемни услуги.

По мярката ще се поемат
ангажимент за осигуряване на естествено
опрашване на земеделски култури от пчелни семейства чрез сезонно
преместване, както и на естествена растителност в планински райони и защитени зони от мрежата Натура
2000. По този начин ще се стимулира
развитието на прилежащата на земеделските площи с естествена растителност.

Основна цел на интервенцията е земеделските стопани, да поемат ангажимент за отглеждането на пчелни
семейства, като запазват необходимия брой в периода
на ангажимента,
за поддържане на биологичното разнообразие и екологично равновесие и осигуряване на преместването на пчелни семейства за опрашване
на земеделски култури. Изпълнението на дейностите по двете операции от пчеларите се очаква да допринесе за поддържане
на необходимия брой пчелни семейства за поддържане на биологичното разнобразие, с които да се осигури
ефективно предоставяне на екоуслугата по опрашване в чувствителни територии
на страната. В допълнение, разполагането на кошери на места с предимно некултивирана растителност ще се осигури разнообразна паша на пчелните семейства и по този начин по-високо
качество на пчелните продукти
за крайните потребители.

Преместването и разполагането на пчелните семейства на площи с естествена растителност влияе положително  за  опрашването  и  създаването  на  благоприятни  условия  за  подобряване
 на
биоразнообразието и поддържането на
ландшафтни елементи в комплект с опрашването. Стимулирането на успешно и ефективно
взаимодействието
между растениевъди и пчелари
чрез насърчаването  на  добрите
 практики
 за
 опрашването
 на
 земеделски  култури  ще  осигури  по-благоприятна
среда и за дивите
опрашители.

Целите
на мярката ще бъдат постигани чрез
две операции:

Операция 1: Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата
Натура 2000 (стационарни пчелини);

Операция 2: Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване
и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство).

Интервенцията ще допринесе основно
за постигането на Специфична цел 6, като с осигуряване на
опрашване от пчелите в тези
територии ще допринесе за
по-равномерно опрашване на растенията и ще има ползи за биоразнообразието. Земеделските стопани
следва да спазват Законовите
изисквания за управление (ЗИУ), съгласно законодателството на Съюза, в т.ч. забрани
и ограничения въведени в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000 и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно
опазването на
дивите птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване
на естествените местообитания
и на дивата флора и фауна.

И двете операции
предвиждат значително по-непродуктивни пчеларски практики, които освен допълнителни разходи, генерират
и допълнителни загуби от осигуряването на оправшването, в т.ч.
и свързани с преместването на пчелните семейства на земеделски
култури.

Операциите
допълват интервенциите за инвестиции в подвижното пчеларство по чл. 55, за да се рационализират практиките, като коменсира допълнителни разходи,
свързани с подготовката на пчелните семейства, по-високия риск от загуби и подмяна на пчелни семейства в периода на ангажимента.

Ø Пак от ОСП – по отношение другата възможност за подпомагане, а именно:

Код на интервенцията (държава
членка) II.A.9 – Биологично
пчеларство

 • Потребности, обхванати от интервенцията

 
 
Код
 
 
Описание
Определяне
на приоритети на равнище стратегическия
план по ОСП
 
Разгледана
в стратегически план по ОСП
 
 
П.6.8.
Подобряване
на опрашителния потенциал на екосистемите
и наличието на подходящи растения
 
 
 
 
Много
висок
 
 
 
 
Да
 
П.9.3.
Насърчаване
потреблението на биологични продукти
 
Много
висок
 
Да

Целта на интервенцията е да се насърчат земеделските
стопанства да практикуват щадящи природата методи на земеделие, които не
означават само забрана използването на химически синтезирани продукти за
растителна защита и минерални торове, но също така има за цел:

 • Производство на здравословни, качествени
  и безопасни храни;
 • Опазване на природните
  ресурси/почва-вода-въздух;
 • Активно опазване на околната среда и
  биологичното разнообразие и
 • Устойчиво управление на невъзобновяеми
  природни ресурси

Земеделските стопани, които ще поемат ангажимент за отглеждането на пчелни семейства по методите на биологичното производство задължително, трябва да спазват
изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти в стопанствата.

Дейностите по интервенцията ще допринесат и за постигането на целите на Стратегия на ЕС за
биологичното  разнообразие  до  2030  г.
 и
 да  удовлетвори  заложените  цели
 в
 стратегията  от „Фермата до трапезата“ и съответно в План за действие за развитие на биологичното производство.
Интервенцията също така реферира и към Националната рамка за приоритетни действия за Натура
2000 за периода 2021-2027
г. „

Налага се да се позова на директно на
част от текстовете по двете интервенции от ОСП, цитирани по-горе,  защото отправната ни точка е именно
придържането към ОСП.

Да, действително и двете мерки
подпомагат био-разнообразието. Но ангажимента по двете интервенции е различен и
не виждаме обоснована пречка, която да прегражда достъпа на биологичните
пчелари и до двете възможности за подпомагане, които така или иначе като
интервенции вървят ръка за ръка – още повече, че това са двете единствени
интервенции, предвидени за подпомагане на Пчеларство, за разлика от направление
Животновъдство, за което е предвиден по-голям каталог от възможности и няма
такова ограничение за животновъдите „или едното или другото”. Също така не
намираме такова заложено ограничение в Стратегическия план, а е възведено като
правило в подзаконов нормативен акт – обсъждания Проект на наредба.

В случая смятам, че националната
юрисдикция превратно интерпретира заложеното в Стратегическия план и тази
инициатива по допълнително рестриктиране на възможностите за подпомагане на
конкретен сектор – Биологично пчеларство и на национално ниво показва точно
обратното, което страната ни е заявила, че ще следва и по никакъв начин не
виждаме как биха се изпълнили заложените в ОСП цели.

Страната ни е поела ангажимент за
развитие на биологичните производители в рамките на ЕС, а вместо това с такива
инициативи на национално ниво, поставяме конкретен  сектор – Пчеларите в неблагоприятно,
неконкуретнноспособно положение спрямо колегите им от държавите членки, където
със сигурност няма такова редуциране на възможностите за подпомагане на
национално ниво. Вместо подпомагане, това по-скоро би довело до демотивиране и
отказване от подпомагане изобщо на много биологични пчелари и отказване от
бизнеса изобщо, а не това целта, която сме заявили със Стратегическия план, а
може би това е целта?! (Разбира се този въпрос е риторичен.)

Въз основа на гореизложеното,

Уважаеми г-н Министър на земеделието, г-жи/г-да зам. Министри, Уважаеми
г-жи/г-да експерти, участващи в съставяне текста на Проекто-наредбата
,

Ви молим да разгледате становището ни по
конкретния текст и да ревизирате преценката си така, щото в тази част, чл. 9,
ал. 2 да получи разумна редакция, а разумът изисква да се даде достъп на
биологичните пчелари и тези, които ще преминават от конвенционално към биологично
пчеларство,  да могат да заявяват
подпомагане и по двете /единствени предвидени за този сектор/ интервенции така,
както това е възможно за колегите им животновъди.

Вярвам, че становището на нашата
организация ще бъде подкрепено и от други пчеларски организации, чиито законни
интереси смятам, че при тази редакция на чл. 9, ал.2 , т. 6, в случай, че
остане в този й вид, ще бъдат сериозно накърнени.

Дата: 
22.03.2023 г.

Гр. Велико Търново                                С уважение:

                                                                                     Юрк. Диана Петкова

ПОКАНА за свикване Общо събрание на СБПБ за приемане ГД и ГФО за 2021 г. на 17.04.2022 г. от 10:00 ч. в гр. Велико Търново

ПОКАНА за свикване Общо събрание на СБПБ за приемане ГД и ГФО за 2021 г. на 17.04.2022 г. от 10:00 ч. в гр. Велико Търново

ПОКАНА

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕ НА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

(СБПБ)

Управителният съвет на СНЦ в обществена полза “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” ЕИК 204968338, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и Устава на СБПБ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на 17.04.2022 г.(неделя) от 10,00 ч. в гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЕМИНАРНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „АКВАЯ”, адрес: Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 40, 5000 Район Западен, Велико Търново, (в района на Кооперативен Пазар Велико Търново), при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ към
  31.12.2021 г.
 2. Обсъждане и приемане на финансов отчет на СДРУЖЕНИЕТО към 31.12.2021
  г.
 3. Други:
  1.  Актуализиране списъчния
   членски състав, включително с прием на новопостъпилите заявления за
   членство към датата на провеждане Общото събрание.
  2. Организационни въпроси, свързани с делата пред съдебни и административни
   органи, както от името на Сдружението, така и персонална защита – въпроси
   и отговори от юриста на Сдружението.
  3. Активности пред Министерство на земеделието от името на СБПБ, пред
   ДФЗемеделие, пред Народното събрание на Република България, както и други
   национални и европейски юрисдикции, вкл. Омбудсмана на Република
   България,  във връзка с висящи
   казуси, приключили пред националните съдебни инстанции, по които
   ДФ”Земеделие” бездейства.

Електронна поща за изпращане въпроси по предходния
пункт: sdr_biopro@abv.bg

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и
членове да се явят.

Поканата се публикува на сайта на Сдружението: http://www.wp.sbpb.bg/ в срок до 08.03.2022 г., до същата дата да се разпрати на електронните пощи на членовете на сдружението, на осн. ЗЮЛНЦ и чл.23 ал. 3 на Устава на СБПБ.

ПОКАНА за свикване ОС на СБПБ за приемане ГД и ГФО за 2021 г. 17-04-2022

СТАНОВИЩЕ на СБПБ ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

СТАНОВИЩЕ на СБПБ ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

Общо събрание на СБПБ – 01 март 2020 г.

Общо събрание на СБПБ – 01 март 2020 г.

Провеждане Общо събрание на СБПБ на 01 март 2020 г. (неделя)

Място на провеждане: хотел „Аквая“ Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 40, 5000 Район Западен, Велико Търново

Обявен начален час: 10:00 часа

Час на провеждане при липса на кворум: 11:00 ч.

Дневен ред

 1. Приемане Годишен финансов отчет на СБПБ за 2019 г.
 2. Приемане Годишен доклад на Управителя за 2019 г.
 3. Други организационни въпроси по доклад на юрисконсулта за постъпили уведомления, молби и предложения.
 4. Въпроси-отговори

Годишен доклад по чл 40 ал 2 ЗЮЛНЦ за 2019

ГФО 2019 – Годишен Финансов Отчет на СБПБ за 2019

Презентация от провеждане Общото събрание на СБПБ на 01 март 2020

Час на приключване: 14:00 ч.

Становище по ПИД на Наредба № 5/2018 г.

Становище по ПИД на Наредба № 5/2018 г.

ДО        МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА ,

ДО ЗАМ-МИНИСТЪР, ЧАВДАР МАРИНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Работната група за изготвяне Проект на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично
производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна
дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за
последващ официален надзор , Г-Н КРАЛЕВ, ДИРЕКТОР Д-я „Растениевъдство и
биологично производство” при МЗХГ, в това число на вниманието на експертния при
МЗХГ състав от членове на работната група.

СТАНОВИЩЕ

НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

ОТНОСНО:
  НИД на
Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство,
етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за
спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ
официален надзор

 

УВАЖАЕМИ
Г-ЖО МИНИСТЪР,

Г-ЖИ
И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТРИ,

Г-Н
ДИРЕКТОР „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО” ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА РБЪЛГАРИЯ,

По
повод обсъждане на частични промени с начало от 04.04. до 18.04.2019 г. се
присъединихме към колегите си с коментари по някои текстове на Проекта за ИД на
Наредба № 5. Ведно с мотивите на предложенията, които сме направили, както и
върху текстове, в които съзираме спор, изразихме несигурност, че  с така предложените изменения „на
парче” при толкова много редакции на Наредбата, 
сме все по-разколебани в успеха на въвеждането и прилагането на
пропорционални мерки спрямо установени нарушения, както и защита на интересите
на потребителите на биологична продукция.  Пространно сме 
мотивирали резервите си, че очакванията, целени с предложенията за
промяна на чл. 36, ал. 5 ще доведат до намаляване на допълните разходи,
свързани с вземането на проби от всеки земеделски парцел, а това от своя страна
щяло да  създаде благоприятни
икономически предпоставки за развитие на конкурентно българското
биопроизодство. Оказа се, че опасенията ни са оправдани и  ефектът от промяната на нормативният акт е
обратен на поставените цели, защото, освен пример за свръхрегулация, на ръба на
противоречието с Регламент 889/2008 ЕК, вместо да благоприятства, ал. 5 на чл.
36, поставя много от нас в неравностойно положение спрямо колегите в другите
държави членки и неконкурентноспособни по отношение свободно движение на стоки
в рамките на ЕС. Особено демотивиращо ще е за сравнително новите колеги в
сектора, след 2016 г.

Видно от справката за
проведените преди последно обнародваната от 30.04.2019 г. Редакция на ИД на
Наредба № 5, на всяко от нашите предложения и становища има резолюция „Приема
се по принцип” с мотиви „Предложението ще бъде взето предвид при следващо
изменение на Наредбата/. Не сме особено мотивирани, но все пак приемайки като
гаранция, че е налице воля да се приемат предложенията ни, депозираме с малка
редакция становището си по Проекта за ИД на Наредба № 5, защото считаме, че не
са загубили своята актуалност, като нататък в изложението ще обърнем внимание и
на новите моменти, които считаме за тревожни.

При така направената и приета
/ Обн.
ДВ. бр.75 от 11 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2018г.,
изм. и доп. ДВ. бр.35 от 30 Април 2019г./ по отношение на прилаганите мерки от
Приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г. е свързано с налагане на нова мярка
5.5, която да обхване само засегната продукция на оператора и да се предприемат
предпазни мерки, гарантиращи биологичния статус и качество на предлаганата на
пазара продукция.

(5) При изтичане на преходния период по ал. 2 и/или ал. 3
и преди издаване на „първото за дадено
стопанство” писмено
доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета за биологична
продукция,  контролиращото лице взема
проби„най-малко една проба от
поне една култура или продукт, и я предоставя” и ги предоставя за анализ за установяване на
наличието на продукти, които не са разрешени за биологичното производство, в
лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017. В срок до 10 работни дни
от получаване на лабораторния анализ, удостоверяващ липса на неразрешени
вещества, и след изтичане на преходния период се издава писмено доказателство
по чл. 29 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за биологична продукция.

Забележка: Да се предвиди редакция по тази алинея, за да
няма никакво съмнение, че старите биологични стопанства не влизат в хипотезата
за вземане на най-малко една проба и че това е само за нови стопанства,
преминаващи в преход и все още нямат писмено доказателство по чл. 29 от
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета за биологична продукция

Б.
Специална част- 6.3 Местоположението на пчелините, максимално да
кореспондира с указанията по  чл.13
Регламент 889, ако е необходимо изцяло да се преповтори нормата в обсъжданите
промени,
a fortiori и в
изцяло новата Наредба, която неизбежно предстои:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20180101&from=NL

РЕГЛАМЕНТ
НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008

от
5 септември 2008 г.

за
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007
на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични
продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

Член 13

Специфични условия за
отглеждане на пчелните семейства и изисквания за кошерите и местоположението на
биологичните пчелини

1.   Пчелините се разполагат така, че в радиус от 3 км от
площадката на пчелина източниците на нектар и полен се състоят предимно от биологично отглеждани култури и/или естествена
растителност и/или култури, обработвани чрез методи със слабо екологично
въздействие, еднакви с тези, описани в член 36 от Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета (11) или в член 22 от Регламент 1257/1999 на Съвета (12), които не могат да окажат влияние върху квалифицирането на пчеларската
продукция като произведена по биологичен начин. Горните изисквания не се
прилагат към области, където няма наличие на цъфтящи растения или когато
кошерите са в латентно състояние през зимните месеци.

2.   Държавите-членки
могат да посочат региони или райони, където не се практикува пчеларство
съобразно разпоредбите за биологичното производство.

3.   Кошерите
са направени основно от естествени материали, които не носят риск от замърсяване
за околната среда или пчеларските продукти.

4.   Пчелният
восък за поставяне на нови основи трябва да произхожда от биологични
производствени единици.

5.   Без да
се нарушават разпоредбите на член 25, в кошерите могат да бъдат използвани само
естествени продукти като прополис, восък и растителни масла.

6.   Употребата
на синтетични химически средства против насекоми по време на изваждането и
събирането на меда е забранено.

7.   Извличането
на пчелен мед от пити с пчелно пило е забранено.

––––––––––––––––––––––––––––-

Мотиви в
контекста на прякото приложение на чл. 13

Биологичните пчелари наши
членове, както и колегите ни от други пчеларски формации, с които споделяме
тази позиция, сме силно обезпокоени от фиксирането на националния контрол върху
цифрата „3 км”, което измества фокуса не върху контрола за качество, а само
върху измерването в/извън 3 километровата арея  на отстояние. При която и езикова редакция на
Регламент 889  радиусът от 3 км е само
маркера на ареала, а водещото за биологичния характер на производството е друго.
Въпросът, който тук ни касае пряко, е при извършване на проверки да се взема
под внимание естеството на районите, в които са разположени пчелните семейства,
 но не като шаблон да се измерва 3
километровата зона,  а да се има предвид динамичната
среда – природата сезонно се променя, т.е. вместо бланкетно да се очертава
радиус от километри (3),
от които да зависи преценката,  приоритетът
на контрола за качество да са анализите на пчелната продукция (пчелният мед) за
установяване на замърсители (наличие на неразрешени вещества), като при липса
на замърсители да се приема, че районът отговаря на изискванията на чл, 13, ал
1 от Регламент 889/2008. Европейският законодател не случайно е употребил
изразът „ПРЕДИМНО”.  В  същността на чл.13 , т.1  на Регламент ЕС 889/2008 е изрично подчертано  (първо), че в 3
км зона от пчелина трябва да има “ПРЕДИМНО” биологични източници на нектар и
полен и (второ) изискването на отсъствие на такова
влияние върху източниците на нектар, което да компрометира квалифицирането на
пчеларската продукция като биологична. Последното е възможно да се установи
само с анализ на продукцията – което всъщност е смисъла на втората хипотеза, че
в радиус от 3 км. отстояние от площадката на пчелина да има източници на нектар
и полен предимно от биологични култури „обработвани
чрез методи със слабо екологично въздействие, еднакви с тези, описани в член 36
от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (11) или в член 22 от Регламент 1257/1999 на Съвета (12), които не могат да окажат влияние върху квалифицирането на пчеларската
продукция като произведена по биологичен начин.” „Предимно” в процентно
изражение е методически прието повече от 51 %.

Вариант 1:  Предложението ни обективирано по-горе е да се
счита че районът отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Регламент 889/2008,
когато анализът на пчеларската продукция (пчелния мед) не установи  наличие на замърсители – неразрешени вещества.  

Или

Вариант 2:  Изрично да се очертае обратното, че Мястото
на пчелини не съответства на изискванията по чл. 13, ал. 1 от Регламент
889/2008, когато по-малко от половината от източниците на нектар и полен се
състоят от биологично отглеждани култури и/или естествена растителност и/или
култури, обработени чрез методите на слабо екологично въздействие и е
установено наличие на неразрешени вещества в пчелния мед, които не са в
резултат от дейността на оператора.

Респективно и това да е отправната точка за налагане на мярка 5.5 .

От друга страна, коментирали сме с
контролиращите ни лица, че тежестта на допълнителните анализи, особено за
регистрираните след 2016 г. колеги, оскъпява продукцията ни и ни поставя в
неравностойна конкурентна среда с колегите от другите държави членки що се
касае за достъпа ни до международните пазари. Считаме, че Правила за преход към биологично производство
в частта по чл. 36, ал. 5 е пример за свръхрегулация на национално ниво, при
положение, че е налице заложена европейска правна рамка, която да прилагаме
пряко – Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията.

В Раздел
III. Издаване на заповеди от министъра на земеделието, храните и горите по чл.
2, ал. 5

 (4) В случаите по ал. 1, т. 2 при установени
неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества с период на
разпад над 5 години комисията по чл. 59 изпраща становище до контролиращото
лице за предприемане на действия по изключване от система на контрол. „контролиращото лице предприема действия по изключване на засегнатите
парцели от система на контрол.“

Предложение:

Да се регламентира как и
кой ще следи този срок от 5 години. Да  се
предвиди  възможност за приложение на „ 2.  Държавите-членки могат да посочат
региони или райони, където не се практикува пчеларство съобразно разпоредбите
за биологичното производство”, това в някои държави членки е установено като
практика, чрез регистър на парцелите с установени неразрешени за
биологичното производство продукти или вещества с изрично посочен период на
разпад на откритите в тях вещества. Срокът следва да се определя от БАБХ в
качеството на националната по компетентност юрисдикция.

Раздел II. Ред за издаване и отнемане на разрешение
на контролиращо лице по чл. 1, т. 5

 (3) В проверките по
ал. 2 участват компетентни длъжностни лица, имащи съответното образование,
професионална подготовка, съответен ценз и минимум три години професионален
опит в сферата на биологичното производство, определени със заповед на
министъра на земеделието, храните и горите.

Коментар:

Необходимо
е да се дефинират ясни критерии за стандарт на компетентност, който да се
разбира под „компетентни длъжностни лица” по ал. 3. В случая общото „съответно
образование, професионална подготовка, съответен ценз и минимум години
професионален опит в сферата на биологичното производство” съдържа в себе си
само насоките, някои от които си противоречат, ако става дума за длъжностни
лица при МЗХГ, които в този случай в кумулация трябва да имат освен
професионален ценз  И /не „или”/ минимум
три години професионален опит в сферата на биологичното производство. Не е
невъзможно практически да са налице такива кадри, но трябват ясни критерии за
подбор, защото става дума за контрол върху контролиращи лица с правни последици
издателска дейност и такава по отнемане на разрешителни. Не е ясно тук как ще
се гарантира независимия контрол, регулиращ точно този специфичен сектор на
обществени отношения /върху контролиращите лица/ , а ще стане ясно, ако има
ясни критерии, алинея 3 е твърде обща.

Същите аргументи и притеснения от липса на
ясни критерии и гаранции за обективност имаме и в частта:

Раздел III. Надзорни проверки

Чл. 53.  (2) Проверките по ал. 1 се извършват от
оправомощени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите
компетентни длъжностни лица, имащи съответното образование, професионална
подготовка, съответен ценз и минимум три години професионален опит в сферата на
биологичното производство по предварително одобрен индикативен график.

 „(4) Проверките по ал. 1 се извършват съгласно
утвърдени и публично известени процедури и при спазване на изискванията на чл.
92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. За резултата от извършените
проверки се изготвя доклад и при констатирани нарушения се прилагат
разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и 4 от ЗПООПЗПЕС“.

Коментар:

Очевидно е необходимо и
разбираме, че Процедурата за извършване на проверките тепърва ще се разработва,
но ведно с обществено обсъждане на изцяло новата визия на настоящата наредба,
каквато предстои с оглед многото  промени,  които претърпя, така и процедурата за
извършване на проверки да бъде включена като приложение към проекто-наредбата, за
да бъдат обществено обсъдени в едномесечен срок.

„(5) Министърът на земеделието,храните и горите утвърждава
със заповед процедура за извършване на проверките по ал.1 в съответствие с
чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“. 

Предложение:

Да отпадне „в съответствие с чл.92в, параграф 4 от
Регламент (ЕО) № 889/2008“  мотиви: текстът
не кореспондира с чл. 92в, параграф 4. Параграф 4  от чл. 92в на Регл. 889/2008 „4.
Компетентните органи разполагат с документирани процедури за делегиране на
задачи на контролните органи съгласно член 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) №
834/2007 и за надзор съгласно настоящия член, в които се уточнява информацията,
която да бъде представена от контролните органи.“ , а чл. 54 на Наредба 5/2018
се отнася за Извършване на проверки на оператори, съответно подизпълнители в
система на контрол от страна на компетентното звено.“ 

 (2) Комисията
представя за одобрение на министъра на земеделието, храните и горите
протокол за взетите решения от заседанието.

За прецизиране на административното производство в тази му
част, а и като алгоритъмът се налага да се уточни следното:

Правомощията на комисията не включват възможност да
препраща към процедура. Комисията след гласуване дава мотивирано предложение
на Министъра, което той приема или отхвърля. Пример: Комисията гласува предложение за отнемане на Разрешението
за контрол на определено контролиращо лице, министърът или приема и подписва
заповед за прекратяване на разрешението или отхвърля предложените на Комисията.
Предложената поправка на отдела е коректна в случая и разумна. Министърът не
одобрява доклада,  а  приема или не приема /отхвърля/ предложението
на Комисията.

Заключенията от надзорните проверки на експертите се
разглеждат от директора на КО, който нарежда да се изготви доклад с предложение
за гласуване от Комисията. След гласуването на предложението, същото се изпраща
на Министъра. Експертът  е подчинен на
началника и директора. Резултатът от проверката на експерта, определен със
заповед на министъра, се разглежда от началника и директора, последният дава
предложение на Комисията,  тя го гласува
и резултатът от гласуването се представя под формата на доклад на Министъра.

Идеята на формално очертания по-горе
алгоритъм на процедурата е този вид административно производство да бъде
гарантирано с максимална прозрачност , при спазване както условията за контрол
по компетентност на различните нива, така и да е гарантирана на всеки един етап
от обсъждането експертизата.

За прецизност:

По-долу само маркираме, доколкото текстовете продължават да
стоят в проекта за обсъждане:

19.
„Подизпълнител“ е лице, на което операторът може да възлага само
следните дейности: производство, преработка и съхранение на биологични
продукти.

  19. „Подизпълнител”
е лице по смисъла на § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на ЗПООПЗПЕС.

Вероятно става дума за техническа грешка, по този въпрос
вече има постигнат резултат за текст с обнародвания от 21.12.2018 г. ЗПООПЗПЕС?
– следва т. 19 да остане само в този вариант, за да няма двусмислие: 19.
„Подизпълнител” е лице по смисъла на § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на
ЗПООПЗПЕС., а най-добре вместо препращане, буквално да се възпроизведе същия
текст, приет за дефиниция на „подизпълнител” , а именно:

35.
(Нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
„Подизпълнител“
е оператор, на който е
възложено извършването на една или
няколко дейности от етапите на
производство, обработка и разпространение на
биологични продукти по смисъла на
чл. 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 834/2007;  36.
(Нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
„Оператор“
е лице по смисъла на чл. 2,
буква „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007. / ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за прилагане
на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
(21.12.2018)
 в
последната редакция. И по този въпрос да се счита за приключен обществения
дебат веднъж завинаги.

„5.5. В случай на установено замърсяване с неразрешени за
биологичното производство продукти и/или вещества по независещи от оператора събития,
съответно причини, се налага забрана за пускане и/или предлагане на пазара на
определена партида или продукция като биологична и/или в преход, премахване на
термините, указващи биологичен метод на производство или производство в преход
в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, и премахване на
определената партида или продукция от писменото доказателство по чл. 29,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Контролиращото лице писмено уведомява
компетентният орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите
контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от
налагането. Към уведомлението до компетентния орган се прилага информация и
доказателства за установяване на нарушението. Контролиращото лице следи за
прилагане на наложената мярка и одобрява предпазните
мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с
неразрешени продукти или вещества (от страна на
оператора.
)  Преди включване на следваща продукция от
засегнатите животни, парцели, райони за събиране, пчелни семейства и
аквакултури в писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
834/2007, се вземат проби от контролиращото лице и се предоставят за анализ в
акредитирана лаборатория. При повторно налагане на мярка 5.5 за едни и същи
засегнати животни, парцели, пчелни семейства, аквакултури стартира нов преходен
период на същите.

Препоръка:

Да се уточни кой изготвя предпазните
мерки, които да одобри контролиращото лице . Коректно е направо да има
препращаща норма към чл. 63, параграф 1 от Регламент ЕС 889/2008 – операторите подават пълно описание до КЛ, което
включва и информация за предпазните мерки. „в) предпазните мерки,
които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени
продукти или вещества, и мерки за почистване на местата за съхранение, както и
на цялата производствена верига на оператора;“„Предвидената в първа алинея
декларация се проверява от
надзорния или контролния орган, който публикува доклад,
идентифициращ възможните
пропуски и неспазвания на разпоредбите за биологично производство. Операторът също приподписва този доклад и предприема
необходимите корективни мерки.“ При проверката ако не се идентифицират пропуски,
приема се за одобрен от контролиращото лице и респ. превантивните мерки да
приети за достатъчни.

6. В случай на мотивирано
съмнение, че продукт не е в съответствие с разпоредбите на биологичното
производство, контролиращото лице налага:

• Временна забрана за
продажба на продукта като биологичен и/или в преход за определен от
контролиращото лице срок до доказване или отстраняване на съмненията.

• Преди вземането на
решение се дава възможност на оператора, съответно подизпълнителя, да направи
коментар по съмнението.

• Ако съмнението на
контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него срок, същото се отменя
най-късно с изтичането му. При потвърждаване на съмнението се налага
съответната мярка от списъка по буква „Б“ или се прилага т. 4.

„6. Контролиращите лица
прилагат следните мерки към операторите:

6.1. В случай на
мотивирано съмнение, че продукт не е в съответствие с разпоредбите на
биологичното производство, контролиращото лице налага:

• Временна забрана за
продажба на продукта като биологичен и/или в преход за определен от
контролиращото лице срок до доказване или отстраняване на съмненията, но не
по-дълъг от 30 дни или до получаване на резултата от извършен лабораторен
анализ.

• Преди вземането на
решение се дава възможност на оператора, съответно подизпълнителя да направи
коментар по съмнението.

• Ако съмнението на
контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него срок, същото се отменя
най-късно с изтичането му или до получаване на резултатите от извършения
лабораторен анализ. При потвърждаване на съмнението се налага съответната мярка
от списъка по буква „Б” или се прилага т. 4.

6.2. При установено
наличие на неразрешени продукти и/или вещества за биологичното производство в
партида или продукция по решение на контролиращото лице се налага временна
забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или
продукция като биологична и/или в преход. Контролиращото лице извършва
проследяване в срок от 30 дни или до излизане на резултати от извършен
лабораторен анализ, за да установи причините от замърсяването.

При установена употреба на
неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества от оператора
се налага мярка 5.4. При установено наличие на неразрешение за биологичното
производство продукти и/или вещества, които не са използвани от оператора се
налага мярка 5.5.“.

Пожелателно: 

Санкционната част при
която и да е от радакциите на Наредбата очевидно е добре разработена. Все пак е
добре и да се предвиди т.нар. „безвиновна отговорност”. Например: ако се
установи, че оператор е използвал неразрешени вещества, преди да бъде приложена
най-строгата  мярка  спрямо него, да има механизъм за обследване
субективната страна на нарушението, ако не е налице виновно поведение, да бъдат
спрени за определен период от време партиди продукция, през които да се вземат
мерки, но да не се ангажира административно-наказателна отговорност – санкциите
предвидени в специалния закон (ЗПООПЗПЕС)

Отделът  да предвиди механизми (мерки), с  които да има не само санкциониране, но и
поощряване на биологичните оператори.

Втора част на становището ни с
последната актуализация:

По-горе бе резюмето на първоначалното ни становище, по
което очакваме съгл. резолюциите, че принципно се приема и че ще бъде взето
предвид при следващо изменение, именно да бъде сторено.

Новите моменти, по които бихме искали преди още да бъде
качен проекта за новото изменение на Наредба № 5 да внесем в обсъждането на
работната група, са следните:

По
Параграф 32

§ 32. В чл. 48 се правят
следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Не подлежи на
контрол транспортирането на опаковани биологични продукти, освен когато се
извършва като подизпълнителска дейност.“.

2. В ал. 3 се създават изречение второ и трето: „След
сключването на договора операторът потвърждава извършваните от него дейности в
10-дневен срок. Потвърждението се смята за дата на уведомяване на
Министерството на земеделието, храните и горите за започване на съответната
дейност.“.

3.
Алинея
9 се изменя така:

„(9) Контролиращото лице издава документ по смисъла на чл.
29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на оператор, съответно
подизпълнител, с който има сключен договор за контрол и сертификация.
Документът трябва да отговаря на посочените изисквания в приложения XII и XIIа
от Регламент (ЕО) № 889/2008. Във връзка с документа по смисъла на чл. 29, параграф
1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, контролиращото лице издава приложение към него,
съдържащо справка за количеството произведена продукция през съответната
година, площите, животните и/или пчелните семейства, от които е произведена,
както и наличната на склад продукция от предходни години. Приложението се
актуализира след приключване на стопанската година за съответните биологични
продукти – растителни, животински или пчелни, както и по искане на оператора.
Приложението се въвежда заедно с документа по смисъла на чл. 29, параграф 1 от
Регламент (EО) № 834/2007 в информационната база данни по чл. 45.“.

4. Създават се
нови ал. 10 и 11:

„(10) При
отразяване на количеството произведени пчелни продукти в справката по ал. 9,
контролиращите лица оценяват достоверността на добивите при биологично
производство, които не следва да надвишават средния добив при конвенционално
производство за предходните 5 години, съгласно официалната статистика.

(11) Когато
оператор заяви по-голямо количество произведени пчелни продукти от определените
съгласно ал. 10, контролиращото лице извършва проверка на произведените,
продадени и налични на склад при производителя количества и отразява резултата
от нея в документа по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007
и в приложението по ал. 9. На база оценка на риска контролиращото лице решава
дали да извърши лабораторен анализ на конкретната партида за наличие на
остатъчни количества забранени вещества в биологичните пчелни продукти.“.

5. Досегашната
ал. 10 става ал. 12.

6. Досегашната ал. 11 се отменя.

Притесненията ни да бъдат създадени изобщо в
този им вид тези нови текстове са, че в тях не виждаме уредба на определени
обществени отношения, а  лобизъм, в полза
на конкретни частни интереси,  които
провеждат определени участници с очевидно ключова роля в работната група.  Необяснима е избирателната чуваемост  на  предложения
с текстове  от подобен характер, с очевидно
разпознаваемо авторство сред колегиума.

Мотиви, поради които
считаме, че така предложените нови ал. 10 и 11 вместо да подпомагат развитието
на сектора, по-скоро са демотивиращи и обструктивни по причина че:

Първо: Ноторно известно е, че „При
отразяването количеството произведени пчелни продукти в справката по ал. 9,
контролиращите лица оценяват достоверността на добивите при биологично
производство” – до тук няма спор, тъй като контролиращите ни лица имат цял
каталог от мерки, включващи и установяване „достоверността на добивите”, въз
основа на експертизата си издават съответното писмено доказателство по чл. 29,
пар. 1 от Регламент 834/2007. Буди недоумение обаче изобщо конструирането на
нормата по чл.10 при анализ на направеното предложение като текст, защото не
става ясно от втората част на нормата :

„добивите при биологично производство,
които не следва да надвишават средния добив при конвенционално производство за
предходните 5 години, съгласно официалната статистика.”

Второ: При така
формулирания текст по чл. 10, считаме са застрашени обществените отношения в
сектора при хипотезите на чл. 15 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), а именно:

 Чл.
15. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 46 от 2007 г.)  (1) Нормативният акт трябва да
съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока
степен.  (2) (Нова – ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Ако нормативен акт противоречи
на регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът.  (3) (Предишна
ал.2 – ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Ако постановление, правилник, наредба или
инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен,
правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

Мотиви, за да твърдим горното несъответствие:

 1. Не става ясно на контролиращите лица ли се вменява да съблюдават
  ненадвишаването средния добив при конвенционалното производство в предходните 5
  години?
 2. Подлага ли се на съмнение
  в такъв случай експертизата на оценка на контролиращите лица, констатирали
  съвпадение между заявеното и установеното, респ. при установена достоверност на
  добивите, когато е налице надвишаване средния добив при конвенционално
  производство в предходнте 5 години, значи ли, че не трябва на оператора да се
  издаде съответното според Регламент 834/ писмено доказателство по чл. 29, пар.1?!
 3. Кое нарича „официална
  статистика” нормотворецът по това предложение на нормата, защото на първо
  четене възникват не само гореизброените точки, източник на бъдещи спорове, но и
  при внимателен анализ на нормата  ще намерим
  още много поводи, същата да не получи стабилитет в правния мир.
 4. Не на последно място е притеснението на биологичните
  пчелари е, че така без адекватен анализ и при съмнителни статистически данни,
  се поставя изкуствено таван, над който нормотворецът не приема за достоверни
  нито прираст, нито усилия, нито инвестиции, че на всичкото отгоре се намесва и
  в преценката на контролните  органи –
  всичко това е включено като фактически състав, от който зависи едва ли не издателската
  дейност на писменото доказателство по чл. 29, пар.1 от Регламент 834/2007 г.
  Добре е да се мотивира съставителят на тези текстове и най-вече как с тази
  норма се изпълнява Регламент 834/2007 и изобщо къде е съответствието. Никъде в
  Регламент 834/2007 няма указан такъв модалитет за издаване на Писменото
  доказателство по чл. 29, пар.1. Изброени са изрично, в това число
  контролиращите лица действат в режим на утвърдени стандарти, съобразени с
  Европейската правна рамка. Защо с Наредба да се въздига в норма ограничител на
  горна граница на добивите, след като на тази норма не кореспондира нито едно
  такова изискване в приложимата законоуредба (приложимият в случая
  Регламент 834/2007)? Ето защо, считаме, че авторът на
  предложението е определен субект, получил трибуна в групата за изготвяне на
  нормативни актове, но приемайки това предложение, МЗХГ в никакъв случай не
  обслужва обществени отношения, а частни, корпоративни, защото подлага на
  съмнение всяка една стопанска инициатива у биологичните пчелари. И на
  ограничение. Как да бъдат мотивирани да се развиват, да инвестират?!

По повод горното, наши членове и до момента са били
подлагани на рестрикции по сигнали от един от нас/членове на работната група/
именно по отношение т.нар. „достоверност на добива”.

В заключение  по този
пункт:

Това
е изключително дискриминиращо предложение, и не трябва да се прилага
избирателно за даден сектор, само и само да обслужи нечий частен(личен)
интерес, подчертаваме източникът е разпознаваем, по този повод сме алармирали,
но чуваемостта е избирателна и само в една посока – срещу нас.

Предложение в компромисен вариант:

Или
да отпаднат изобщо тези текстове или, ако все пак е целесъобразно да се
лимитира горната граница на добив, то нека не е избирателно само за един сектор
– в случая за био-пчеларството. Да има лимити за всички: за растениевъдството –за
домати, за пшеница, за плодове и зеленчуци, за етерично маслени и пр.  

По
сигнали на един, без да бъде направена насрещна проверка, пред МЗХГ се заклейми
пчеларството като сектор, показал случаи на злоупотреби с деклариране добивите
и предложението било същите да се пресекат. Следвайки тази логика на
нормотвореца на новите чл. 10 и чл. 11, то за да се гарантира  това, което има предвид нормосъставителя под
„достоверност на добива”, трябва да се
въведе за всички производства
,  и
именно с цел превенцията , която уж се целяло – но само срещу биологичните
пчелари (което е пълен non sense), та да не се случат и
в други сектори бъдещи злоупотреби с недостоверно завишени добиви. Изобщо
цялото това предложение е абсурдно,  но
като ще се прилага превантивна мярка, то нека да е спрямо всички или изобщо да
не фигурира, по причина, че противоречи на по-висш нормативен акт – Регламент
834/2007.

Още мотиви, по отношение т.нар. „официална
статистика”, каквото и да влага в тази конструкция нормотворецът, пак е
несериозно, защото:

Данните,
които са „официално“ представени  от
отдел Агростатистика, са изключително недостоверни, имайки предвид начина и
методите, по които се събират (част от сектора бива интурвюиран по телефон или
при лична среща в Общинските Служби по Земеделие, но не и по представени
документи (фактури, договори за продажба и пр.) за това, което се декларира, посочват
се буквално произволни цифри, общо всеки 9 от 10 интервюирани по-скоро
занижават декларираните добиви.

Също
така и в хоби (любителският) сектор има страшно много съботно-неделни пчелари,
които отварят пчелните си семейства от уикенд на уикенд, стига да не е
дъждовно, ветровито или неподходящо времето за пчеларстване, така че този вид
пчеларство, който е масово разпространен в България и преобладаващ, е
най-малкото некоректно да бъде използван като миродавен, и на база добивите от
един хоби-любителски сектор, с преобладаващи милиционери, пожарникари, даскали
и митничари(от вътрешността на страната, не тези които са на границите) да се
дават насоки и да се определят добивите на хора, занимаващи се професионално с
пчеларство, прилагащи иновативни технологии.

С
биологично пчеларство се занимават само и единственно професионални пчелари,  пчелари  които са с опит, познания и образование в
областта на пчеларството (всеки един био пчелар е завършил специален курс),
работят ежедневно на пчелините си, прилагат иновативни технологии,
местоположенията на които са разположени пчелните площадки, на които са
разположени пчелните им семейства са специално подбрани, и в повечето случаи са
далече от други пчелни семейства. По този начин се избягва от другият много
често наблюдаван феномен, на  свръх
концентрация на пчелни семейства в населените места, има села с по над 6000
броя пчелни семейства.  При такава свръх
концентрация и при положение, че даденият район има свой медови баланс (пределен
капацитет), то няма как да се постигнат сериозни като количество добиви, докато
при биологичното пчеларство, където пчелните семейства са изнесени далеч от
селата и са сред девствената природа, далеч от индустриалните и
селскостопанските замърсители,  е напълно
постижимо да бъдат постигнати значително по-високи резултати  от тези  при хоби-любителското пчеларство,  което много вероятно е в основата на
резултатите, които ползва за база АГРОСТАТИСТИКА, но това не е „официална
статистика”.

Нещо
повече, в доклади на Европейската Комисия се цитират доста широки граници  за  средните
добиви на пчелен мед от 9 до 52 килограма,  също така типично за северно европейските
държави като Финландия и Норвегия  и е
обичайно добивите да достигат над 100 килограма средно годишен добив от пчелно
семейство,  за Германия също се посочват
цифри гравитиращи около  50 кг. След като
за тези държави членки и северно находящи се европейски страни с много  по-суров климат от този в прекрасната ни
родина, с изключително благодатен за развитието на пчеларството климат, и сме в
топ три от цяла Европа по био разнообразие на растителността, как е възможно
именно да имат по-високи средно годишни добиви въпросните европейски страни от
нас – считаме, че, отговорът е очевиден и прост – данните, които се събират от
агро статистика са недостоверни по вече мотивирани по-горе в изложението
съображения.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0593&from=en

(извадка от точка
4.2(непосредствено  пред абзац 4.3)):

Петте
държави членки с най-голям брой кошери са Испания (19,3 %), Гърция (11,8 %),
Франция (10,5 %), Румъния (10 %) и Италия (8,8 %). При все това държавите с
най-голям брой кошери не винаги са тези с най-високо производство на пчелен
мед. Това може да се обясни с различията в околната среда (климат, количество
на нектара, плътност на пчелните семейства и др.), както и с липсата на
хармонизиран метод на равнище ЕС при наблюдението на броя на кошерите, което
води до драстични различия в добива от кошер между държавите членки (между 9 и
51 kg през 2010 г. в ЕС). В резултат на това Германия, чийто брой кошери (5,6
%) е по-малък, отколкото този на Гърция, Италия, Франция и Румъния, произвежда
повече мед от всяка от тези държави поради по-високите си добиви (до 37,2 kg на
кошер през 2011 г.). Унгария също има висок среден добив на кошер (27,4 kg през
2010 г.) и поради това е четвъртият вътрешен производител в ЕС, въпреки че на
територията ѝ се намират само 7,1 % от кошерите.

В заключение по последните текстове:

Можем само да се
надяваме, че е въпрос на прецизиране и че ще бъде отстранено абсурдното
предложение и в:

§ 44. В Приложение № 3 към
чл. 48, ал. 6, б. „А Обща част“ се създават т. 10 и 11:

10.    Операторът, съответно подизпълнителят може
да обжалва мярка, която му е наложена от контролиращото лице по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

 11. При отмяна или промяна на наложена мярка
контролиращото лице уведомява компетентното звено и Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция в срок до 3 работни дни.“.

Становището ни:

Не за първи път чрез
нормативен акт  на МЗХГ се прокарват
опити на контролиращите лица да се вменят функции на държавен орган. В същото
време с тази норма буквално биваме заблуждавани за пътя на защита, който в
случая не е срещу дружествата, с които сме в частно-правни отношения  – нормата изцяло задава недопустимо
обжалване. Правоотношенията между контролиращите лица и контролираните лица не
са на власт и подчинение, а частно-правни,  независимо контролния режим,  в условията на който работят. Контролиращите
лица разполагат с процедури, при които могат да бъдат сезирани с възраженията
ни по повод предприети мерки от изброените сред каталога си такива срещу/от
контролираните от тях оператори. Контролиращите лица сезират с предприетите от
тях мерки, с отменените и/или променените такива МЗХГ и ДФЗ, МЗХГ е надзорния
орган, който в случая чрез тази редакция на нормата означава абдикация на
Административния орган /МЗХГ/ от надзорническите му правомощия,  приравнявайки контролиращите органи на
държавни органи.  Административният орган
е издателят на индивидуалният административен акт, в резултат на сезиралото го
с предприета мярка по отношение оператор, съответното контролиращо лице. На
съдебен контрол обаче, по реда на Административнопроцесуалния кодекс,  подлежи именно  властническото  изявление на Административният орган /МЗХГ
и/или Държавен фонд „Земеделие”, с които държавни органи  имаме отношения на власт и подчинение. Сред
тези субекти с властнически правомощия, с инструментариум на държавната принуда,
не попадат контролиращите  ни  лица  и
независимо дали ще се приеме или не тази абсурдна норма, обжалване което и да е
волеизявление на контролиращо лице пред съответния местно компетентен
административен съд или пред който и да било административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс,  би
било недопустимо, а такава жалба  съдът при всички случаи ще санкционира като
недопустима без изобщо да я разгледа по същество.

Най-сетне следва да
се има предвид и дефиницията от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на
АПК
§ 1. (Доп. – ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 04.01.2014
г.; доп., бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.; доп., бр. 77 от 2018 г.,
в сила от 01.01.2019 г.; доп., бр. 94 от 2019 г.) По смисъла на този кодекс:  1. (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Административен
орган“ е органът, който принадлежи към системата
на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия,
овластен въз основа на закон включително лицата, осъществяващи публични
функции, и организациите, предоставящи обществени услуги.

Колкото и в някои аспекти от дейността си контролиращите
лица да наподобяват функциите на държавни органи, то те не могат да бъдат сред
изброените по-горе субекти с властнически правомощия, за да бъде упражняван
съдебен контрол на волеизявленията им в процеса на осъществяване дейността им.
Като частно-правни субекти, те разполагат с професионалната си отговорност пред
третите страни, но не и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При горните съображения, считаме за нецелесъобразно и
предложението в ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ –

            §
45.

Параграф 44 се прилага и по отношение на мерки, които са наложени до една
година преди влизане в сила на наредбата

По отношение
решението да се въведе обратно действие на параграф 44, вън от всички други
мотиви, че е несъстоятелен по т. 10, на всичкото отгоре с изрична норма се
възвежда действието й ex tunc – тепърва
ще излагаме мотиви, но препоръката ни е изобщо да не се допуска,  а просто да отпадне точка 10 от пар. 44, респ. и въвеждането с
обратно действие на нищожна по своя характер норма. Тъй като погазват
фундаментални принципи в правото, такива норми не биха произвели своите правни
последици, бидейки нищожни, но  за да не
се налага  съд да го прогласява, считаме,
че е по-целесъобразно  още в рамките на
общественото обсъждане, на работните срещи, преди изобщо да се публикува
текстът в сайта за обществени консултации, същите да отпаднат.

Настоящото
становище подготвихме, за да се входира на работната среща, преди окончателното
публикуване на Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 и при уверенията
от последното обществено обсъждане в сайта за обществени консултации, където на
предложенията имахме утвърдителна резолюция с обещание да бъдат съобразени в
следващата промяна – каквато се надяваме да е последната.

С уважение:

Инициативен комитет при СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Изтегли

Становище на СБПБ по НИД на Наредба № 5 от 2018 г

Успех за СБПБ – обнародвано в ДВ бр. 97 от 10.12.2019 г. от стр.87 до 94

Успех за СБПБ – обнародвано в ДВ бр. 97 от 10.12.2019 г. от стр.87 до 94

Уважаеми г-н Управител и Председател на УС, г-жи и г-да членове на УС на СБПБ, членове на СБПБ, партньори и симпатизанти на СБПБ,

От 19.04.2018 до 10.12.2019 г. изминахме дълъг път по един казус и общ проблем в бранша, по който СБПБ с жалба сезирахме ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РБЪЛГАРИЯ  срещу:

Разпоредбите на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г. изм и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г., както следва:

  – Чл. 11 ал. 4 „Плащания по ал.1 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал.1, чл. 37 , ал.1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008.)

 – Чл. 41, ал. 2 – по отношение въвеждането „под условие“, „в който случай земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансова помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишно ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ-РА, до ограниченията на чл. 9”,

-Чл. 46 ал. 5 „Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, писмено информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ” /няма указан срок/;

както и срещу текстове от Допълнителни разпоредби:

 • Параграф 25, – частта от новосъздадения чл. 19а, ал. 2 „Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 7, не може да ползва никакви права, произтичащи от подаденото заявление за плащане” (във вр. с искането ни за отмяна на чл. 41, ал.2 посочени в началото) ,
 • Параграф 28 „За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6”

След година и осем месеца окончателно горните текстове са отменени, считано от датата на обнародването на Решенията на ВАС /от двете инстанции/ в Държавен вестник бр. 97/10.12.2019 г. – стр.87 до 94

DV_2019_097_Off.2040824106

За горното можем да се поздравим!!!

Но и да си напомним, че работата ни в този смисъл не е свършена, защото именно това е една от задачите, които сме си поставили с учредяването си – да участваме активно и да сме непримирими срещу лошите законодателни практики, с каквито за съжаление се сблъскваме всеки ден и не само в нашия сектор. Идеята е обаче поне в областта на биологичното земеделие да се стремим да бъдем единни в името на успеха и в името на възприемането на по-добрите, по-благоприятните, на по-стимулиращите за био-земеделието практики, в които влиза неизменно нормативния базис. Био-земеделието, био-растениевъдството, био-животновъдството във всеки един сегмент е безспорно бъдещето и тема, която стои на дневен ред, редом с климатичните промени – с които не само Европа, а и Светът са длъжни да се съобразят и  се вземат мерки. Вярвам, че тези две теми ще са основните приоритети в световен план и в този контекст трябва да мислим дългосрочно и с мисъл не на дребно, до частните ни казуси, но и глобално!

До тук за всички ни – поздравление, защото вече имаме във визитната ни картичка /на СБПБ/не само заявка за воля, но и ефективно се борим срещу лоши законодателни инициативи и практики, разбира се, доколкото можем в рамките на съдебната практика и доктрина, които не винаги са на едно мнение! Все повече се налага с казусите си пред съдилищата да произвеждаме прецедентно право, но пък това е пътят към отстояване правата ни !  Или по-скоро това да е последната и крайна мярка, защото идеята е не непременно да стигнем в съда като противни страни, срещу административните органи, а да си сътрудничим с тях в името на обща цел – просперитет в сектора и отстояване националното био-производство. Да си пожелаем именно това да е само началото, а по-възможност в активните процеси на законодателни инициативи да постигаме такъв диалог и чуваемост с националните юрисдикции, щото да не се стига до съдебните зали, от което не се постига желания ефект или поне не се постига в нормално време – а закъснялото правосъдие, е липса на такова…

С уважение и с лично професионално удовлетворение за горното ВИ рапортува :

Вашият юрисконсулт!

/За сведение прикачвам за тези, които се интересуват Държавният вестник/

DV_2019_097_Off.2040824106

IzpList

Държавен вестник бр. 97 от 10.12.2019 г. от стр. 87 до 94 – Наредба 4

Държавен вестник бр. 97 от 10.12.2019 г. от стр. 87 до 94 – Наредба 4

Уважаеми г-н Управител и Председател на УС, г-жи и г-да членове на УС на СБПБ, членове на СБПБ, партньори и симпатизанти на СБПБ,

От 19.04.2018 до 10.12.2019 г. изминахме дълъг път по един казус и общ проблем в бранша, по който СБПБ с жалба сезирахме ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РБЪЛГАРИЯ  срещу:

Разпоредбите на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г. изм и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г., както следва:

  – Чл. 11 ал. 4 „Плащания по ал.1 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал.1, чл. 37 , ал.1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008.)

 – Чл. 41, ал. 2 – по отношение въвеждането „под условие“, „в който случай земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансова помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишно ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ-РА, до ограниченията на чл. 9”,

-Чл. 46 ал. 5 „Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, писмено информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ” /няма указан срок/;

както и срещу текстове от Допълнителни разпоредби:

 • Параграф 25, – частта от новосъздадения чл. 19а, ал. 2 „Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 7, не може да ползва никакви права, произтичащи от подаденото заявление за плащане” (във вр. с искането ни за отмяна на чл. 41, ал.2 посочени в началото) ,
 • Параграф 28 „За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6”

След година и осем месеца окончателно горните текстове са отменени, считано от датата на обнародването на Решенията на ВАС /от двете инстанции/ в Държавен вестник бр. 97/10.12.2019 г. – стр.87 до 94

DV_2019_097_Off.2040824106

За горното можем да се поздравим!!!

Но и да си напомним, че работата ни в този смисъл не е свършена, защото именно това е една от задачите, които сме си поставили с учредяването си – да участваме активно и да сме непримирими срещу лошите законодателни практики, с каквито за съжаление се сблъскваме всеки ден и не само в нашия сектор. Идеята е обаче поне в областта на биологичното земеделие да се стремим да бъдем единни в името на успеха и в името на възприемането на по-добрите, по-благоприятните, на по-стимулиращите за био-земеделието практики, в които влиза неизменно нормативния базис. Био-земеделието, био-растениевъдството, био-животновъдството във всеки един сегмент е безспорно бъдещето и тема, която стои на дневен ред, редом с климатичните промени – с които не само Европа, а и Светът е длъжен да се съобрази и взема мерки. Вярвам, че тези две теми ще са основните приоритети в световен план и в този смисъл трябва да мислим дългосрочно и с мисъл не на дребно, до частните ни казуси, но и глобално!

До тук за всички ни – поздравление, защото вече имаме във визитната ни картичка /на СБПБ/, че имаме воля и се борим срещу лоши законодателни инициативи и практики! И да си пожелаем това да е само началото, а по-възможност в активните процеси на законодателни инициативи да постигаме такъв диалог и чуваемост с националните юрисдикции, щото да не се стига до съдебните зали, от което не се постига желания ефект или поне не се постига в нормално време – а закъснялото правосъдие, е липса на такова…

С уважение и с лично професионално удовлетворение за горното ВИ рапортува :

Вашият юрисконсулт!

/За сведение прикачвам за тези, които се интересуват Държавният вестник/

DV_2019_097_Off.2040824106

 

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ – На вниманието на членовете на СБПБ

Read More Read More

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Решение по Административно дело 58_2019г

Решение по Административно дело 575-2018г_

Решение по Административно дело 235-2019г_

Решение по Административно дело 117-2019г_

Решение по Административно дело 105-2019г_

Решение по Административно дело 109-2019г_

Решение по Административно дело 116-2019г_

Решение по Административно дело 172-2019г_

Решение по Административно дело 171-2019г_

Решение по Административно дело 112-2019г_

Решение по Административно дело 98-2019г_

Решение по Административно дело 96-2019г_

Решение по Административно дело 97_2019г

Решение по Административно дело 908-2018г_

Решение по Административно дело 922-2018г_

Решение по Административно дело 366-2018г_

Решение по Административно дело 136-2019г_

Решение по Административно дело 261-2019г_

Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе

Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град

Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

Забележка: към момента продължават да се генерират нови съдебни актове от различни съдилища в страната.

Прилагам и обобщени по-горе по съдилища в страната, вкл. и по подадени не само чрез нас, в доказателства, че се произнасят еднакво, независимо чрез кого са представлявани жалбоподателите:

Решение по Административно дело 58 по описа за 2019г на АС Силистра   Решение по Административно дело 96 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 98 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 105 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 112 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 116 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 117 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 136 по описа за 2019 г на АС Варна Решение по Административно дело 235 по описа на АС Русе за 2019 Решение по Административно дело 261 по описа за 2019г на АС Пазарджик Решение по Административно дело 356 по описа за 2018 г на АС Сливен Решение по Административно дело 366 по описа за 2018г на АС Сливен Решение по Административно дело 371 по описа за 2018 на АС Сливен Решение по Административно дело 372_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 378_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 908 2018 АС Велико Търново Решение по Административно дело 922 по описа за 2018г на АС Бургас Решение по Административно дело № 171 по описа за 2019 г. на АС Русе Решение по Административно дело № 172 по описа за 2019 г. на АС РусеРешение по Административно дело 109 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 97 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град   Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

До този момент извод от статистиката:

Съдилищата не решават спора по същество, а отменят и връщат на АО /ДФЗ/ за ново произнасяне. Въпросът стои отворен какво ще бъде произнасянето след влизането на решенията в сила и респ. каква ще е стратегията ни на защита занапред.